TIPUL OFERTEI
- selectati tipul ofertei -
x
NR. CAMERE
TIP
1 Camera
2 Camere
3 Camere
4 Camere
Decomandat
Nedecomandat
Semidecomandat
Camera de camin
Garsoniera
TIP TEREN
Extravilan
Intravilan
ZONE
Alexandru cel Bun
Apartamente Noi Iasi
Baza 3
Blocuri Noi
Bucium
Bularga
Canta
Case Noi
Central
Centru
Centru Civic
Copou
CUG
Dacia
Dancu
Frumoasa
Galata
Gara
Metalurgie
Mircea cel Batran
Nicolina
Oancea
P-ta Nicolina
Pacurari
Podu Ros
Podul de Fier
Podul de Piatra
Poitiers
Sararie
Semicentral
Tatarasi
Tudor Vladimirescu
Zimbru
ZONE LIMITROFE
Barnova
Breazu
Carlig
Ciurbesti
Ciurea
Dorobanti
Holboca
Horlesti
Horpaz
Iezareni
Letcani
Lunca Cetatuii
Metro
Miroslava
Pascani
Paun
Podu Iloaiei
Poieni
Popas Pacurari
Popricani
Rediu
Schitu Duca
Sculeni
Sorogari
Targu Frumos
Tomesti
Uricani
Valea Adanca
Valea Lupului
Valea Ursului
Vinatori
Visani
Vladeni
Voinesti
Vorovesti
FACILITATI
Prima casa
Centrala
Termosistem
Mobilat
Termopan
Usa metalica
Parchet
Gresie + Faianta
Apometre
Modificari interioare
Internet
Cablu tv
Balcon
Curte
Curte comuna
Gradina
Anexe
Garaj
Beci
Electricitate
Gaz
Retea apa
Canalizare

TERMENI FRECVENTI PE PIATA IMOBILIARA


ANTECONTRACT - conventia prin care una din parti sau ambele parti se obliga sa incheie in viitor un anumit contract al carui continut esential este determinat in prezent. Este deci un acord de vointa prealabil perfectarii altui contract, acord ce are ca obiect asumarea obligatiei de a face, adica de a perfecta ulterior contractul promis, in conditiile convenite prin respectivul acord prealabil.


CARTE FUNCIARA
- inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara in cadrul caruia evidenta se tine pe imobile si nu pe proprietari. C.F se intocmeste in mod distinct pentru fiecare imobil si cuprinde mentiuni despre toate actele translative sau constitutive de drepturi in privinta imobilului respectiv. Se intocmeste si se numeroteaza pe localitati.

 

BIROU DE CARTE FUNCIARA - compartiment auxiliar al judecãtoriei, care are ca obiect de activitate înscrierea în cartea funciarã a actelor si faptelor juridice referitoare la imobile.

CADASTRU GENERAL - sistemul unitar si obligatoriu de evidentã tehnicã, economicã si juridicã prin care se realizeazã identificarea, înregistrarea, reprezentarea pe planuri cadastrale a tuturor corpurilor de proprietate, indiferent de destinatie si de proprietar, de pe întreg teritoriul tãrii.

CARTE FUNCIARA - sistem de publiciate imobiliarã întemeiat pe identificarea cadastralã a imobilelor.

 

CADASTRE DE SPECIALITATE - subsisteme de evidentã si inventariere sistematicã din punct de vedere tehnic si economic a bunurilor imobile, specifice unor domenii de activitate, cu scopul administrãrii lor rationale. Dintre acestea se disting:
•    cadastrul agricol - evidenta si inventarierea sistematicã a terenurilor agricole pe categorii si subcategorii de folosintã, specificând natura solului, panta, pretabilitatea la anumite culturi, clasa de calitate, venitul net, etc.;
•    cadastrul forestier - evidenta si inventarierea sistematicã a fondului forestier national si a amenajamentelor silvice, specificând suprafata, esenta lemnoasã, vârsta, consistenta masei lemnoase, etc., precum si informatii referitoare la sol, relief si climã;
•    cadastrul cãilor ferate - evidenta si inventarierea terenurilor, constructiilor, instalatiilor si stãrii retelei feroviare;
•    cadastrul drumurilor - evidenta si inventarierea terenurilor, constructiilor, instalatiilor si stãrii retelei de drumuri;
•    cadastrul porturilor -evidenta si inventarierea sistematicã a terenurilor, constructiilor, instalatiilor, cãilor de transport, retelelor subterane si supraterane, platformelor tehnologice etc., care deservesc unitãþile portuare;
•    cadastrul aeroporturilor - evidenta si inventarierea sistematicã a terenurilor, constructiilor, instalatiilor, cãilor de transport, retelelor subterane si supraterane, etc., care deservesc aeroporturile;
•    cadastrul apelor - evidenta si inventarierea apelor, a terenurilor acoperite de ape si stuf precum si a instalatiilor care le deservesc, organizate pe bazine hidrografice, specificând suprafata, calitatea, folosinþa, instalatiile de transport si exploatare, de protectie si ameliorare a calitãtii, precum si conditiile de relief si climã;
•    cadastrul fondului imobiliar - evidenta si inventarierea corpurilor de proprietate din localitãti, specificând, pentru constructii, folosinta, materialele de constructie, structura, regimul de înãltime, fundatia, suprafata, dotãrile, starea;
•    cadastrul retelelor edilitare (apã, canalizare, termoficare, gaz, electrice, telefonice) - evidenta si inventarierea retelelor edilitare si a instalatiilor care le deservesc, specificând amplasamentele, traseele, dimensiunile, materialele de constructie, parametrii tehnici, starea.

 

CODIFICARE CADASRALA - operatiunea prin care se atribuie numere identificatoare (coduri) de recunoastere unicã a corpurilor de proprietate în raport cu proprietarul.

CORP CLADIRE - parte componentã a unei clãdiri, delimitatã dupã urmãtoarele criterii:
•    sistemul arhitectonic si constructiv determinat de fatade si materialele de constructie a peretilor exteriori;
•    intrarea separatã în clãdire;

•    independenta si regimul diferit de înãltime fatã de alte clãdiri alãturate;

 

CATEGORIE DE FOLOSINTA A TERENULUI - caracterizare codificatã din punct de vedere al destinatiei terenului în functie de scopul pentru care este utilizat (agricol, silvic, construcþii, cãi de comunicatii, exploatare minierã, etc.)

 

CONCESIUNE - operatie juridica avand ca finalitate punerea in valoare a unor activitati economice, servicii publice, unitati de productie ale unor regii autonome si terenuri proprietate de stat.

 

CONTRACT DE COMISION - contract in temeiul caruia o persoana fizica sau juridica numita comisionar, se obliga fata de alta persoana (fizica sau juridica) numita comitent, sa incheie anumite acte juridica in nume propriu, dar in contul acesteia din urma, primind pentru serviciul respectiv o remuneratie numita comision, calculata procentual la valoarea operatiunii realizate.

 

CONTRACT DE COMODAT - contract prin care o persoana numita comodant, remite, spre folosinta temporara, unei alte persoane numita comodatar, un lucru cu obligatia pentru acesta din urma de al restitui in natura, in individualitatea sa.

 

CONTRACT DE DONATIE - contract solemn, unilateral si cu titlu gratuit prin care una din parti, numita donator, isi micsoreaza actual si revocabil, cu intentie liberala, patrimoniul sau cu un drept (real sau de creanta), marind corespunzator patrimoniul celeilalte parti, numita donatar, cu acelasi drept, fara a urmari sa primeasca ceva in schimb.

 

CONTRACT DE INTRETINERE - contract in virtutea careia una din parti numita intretinut instraineaza un bun sau plateste o suma de bani (numita capital) celeilalte parti, numita intretinator, care se obliga in schimb, sai asigure intretinerea (adica toate cele necesare traiului), pe durata intregii sale vieti, si, la deces sa o inmormanteze dupa datina.

 

CONTRACT DE LOCATIUNE - contractul in virtutea caruia o persoana numita locator se obliga sa asigure altei persoane numita locatar folosinta integrala sau partiala a unui lucru sau prestarea unui serviciu pe o durata de timp determinata, in schimbul unui pret corespunzator.

 

CONTRACT DE MANDAT - contract in virtutea caruia o persoana numita mandatar se obliga sa faca ceva pe seama altei persoane, numita mandant, de la care a primit o imputernicire in acest scop.

 

CONTRACT DE RENTA VIAGERA - contract prin efectul caruia o persoana numita credirentier, instraineaza un bun sau plateste o suma de bani (numita capital) catre o alta persoana numita debirentier, care se obliga, in schimb, sa efectueze in favoarea celei dintai o prestatie periodica in bani, numita renta viagera, pana la decesul acesteia.

 

CONTRACT DE SCHIMB - contract prin care partile, numita copermutanti, dau fiecare celeilalte un lucru pentru altul.

 

CONTRACT DE SUBLOCATIUNE - acord de vointe in temeiul caruia locatarul care a dobandit folosinta temporara a unui bun pe baza unui contract de locatiune subinchiriaza acel bun unui tert (sublocatar) care se obliga sa plateasca chirie.

 

CONTRACT DE VANZARE / CUMPARARE- contract prin care una din parti, numita vanzator, stramuta proprietateaunui bun al sau asupra celeilalte parti, numita cumparator, care se obliga a plati, in schimb, celui dintai (adica vanzatorului) o suma de bani convenita ca pret al bunului vandut.

 

CONSTRUCTIE - o proprietate sau o parte dintr-o proprietate construitã cu o utilizare distinctã pentru proprietar, care apartine unei persoane sau mai multor persoane, în indiviziune. Aceasta poate fi o clãdire întreagã sau pãrti dintr-o clãdire, cu una sau mai multe intrãri. Fiecare intrare are o adresã. Adresa este identicã cu cea a intrãrii.

 

CORP DE PROPRIETATE - una sau mai multe parcele alipite, apartinând aceluiasi proprietar.

 

DELIMITARE CADASTRALA a unitãtii administrativ-teritoriale - lucrare distinctã la introducerea cadastrului la nivelul unitãtii administrativ-teritoriale , constând în: constituirea conform legii a comisiei, parcurgerea întregului traseu al hotarului unitãtii administrativ- teritoriale, stabilirea punctelor de hotar caracteristice pe linia de hotar sau pe limita intravilanului si marcarea lor cu borne, determinarea coordonatelor acestora, întocmirea actelor si documentatiei tehnice de delimitare.

 

DREPT DE ABITATIE - drept de uz avand ca obiect o casa de locuit. In principiu, nu poate fi cedat si nici inchiriat; prin exceptie titularul sau poate inchiria altcuiva partea din casa pe care nu o locuieste.

 

DREPT DE CREANTA - exprima facultatea creditorului dintrun raport juridic obligational de a pretinde debitorului indeplinirea obligatiei corelative de a da, de a face sau a nu face ceva.  

 

DREPT DE IPOTECA - drept real accesoriu avand ca obiect un bun imobil al debitorului sau al altei persoane fara deposedare, care confera creditorului ipotecar dreptul de a urmari imobilul respectiv in stapanirea oricui sar afla si de a fi platit cu prioritate fata de ceilalti creditori din pretul acelui bun.

 

DREPT DE PREEMTIUNE - facultate de care se bucura o persoana de a fi preferata oricarei alte persoane la cumpararea unui anumit bun.

 

DREPT DE PROPRIETATE - drept subiectiv, ce da expresie juridica aproprierii unui lucru intro anumita forma sociala si care permite individului, entitatilor juridice colective sau statului, ori organelor sale (centrale sau locale) sa posede sau sa foloseasca si sa dispuna de lucrul respectiv, fie direct si nemijlocit prin putere proprie si in interes propriu, fie indirect si nemijlocit, ca efect al punerii in valoare de catre titularii lor a drepturilor reale principale constituite asupra lui, in cadrul si cu respectarea legislatiei existente.

 

DREPT DE SERVITUTE - drept real imobiliar, accesoriu, perpetuu si indivizibil care dezmembreaza proprietatea, conferind titularului sau anumite prerogative strict limitate asupra lucrului altuia.

 

DREPT DE SUPERFICIE - drept real care consta in dreptul de proprietate cel are o persoana numita superficiar asupra constructiilor, plantatiilor si altor lucrari aflate pe terenul apartinand altei persoane, teren in privinta caruia superficiarul dobandeste un drept de folosinta.

 

DREPT DE UZUFRUCT - drept real care confera titularului sau posesia si folosinta asupra lucrurilor ce apartin altcuiva, percum si posibilitatea exercitarii acestor atribute in aceleasi conditii ca si proprietarul avand insa indatorirea de a conserva substanta lucrurilor respective.

 

DREPT REAL - dreptul absolut, adicã opozabil tuturor, pe care titularul îl exercitã direct asupra bunului, fãrã a fi necesarã interventia altor persoane.

 

DREPT DE PROPRIETATE PRIVATA - drept apartinând numai persoanelor fizice care îsi pot exercita, asupra imobilelor din proprietatea privatã, toate prerogativele dreptului de proprietate, adicã posesia, folosinta si dispozitia din putere proprie si în interesul satisfacerii nevoilor personale.

 

DREPTURI REALE IMOBILIARE - drepturi care au o existentã de sine stãtãtoare în raport cu alte drepturi reale sau de creantã.

 

DREPTURI REALE IMOBILIARE ACCESORII - drepturi reale imobiliare care servesc ca o garantie realã a unor drepturi de creantã si au o existentã juridicã subordonatã drepturilor reale imobiliare principale. Din acestea fac parte: ipoteca, amanetul si unele privilegii imobiliare.

 

DETINATORI DE TERENURI - titularii dreptului de proprietate, ai altor drepturi reale asupra acestora sau cei care potrivit legii civile au calitatea de posesori ori detinãtori precari.

 

ENTITATI DE BAZA ale sistemului de evidentã a cadastrului general - parcela, constructia si proprietarul.

 

EVICTIUNE - termen ce desemneaza pierderea de catre cumparator, in tot sau in parte, a dreptului de proprietate asupra lucrului cumparat, sau tulburarea cumparatorului in exercitarea prerogativelor de proprietar cu privire la acel lucru, pierdere sau tulburare survenite ca urmare a valorificarii de catre vanzator sau de catre un tert a unui drept care exclude, in tot sau in parte, dreptul cumparatorului referitor la bunul respectiv.

 

EXTRAVILANUL unitãtii administrativ-teritoriale - partea din unitatea administrativ-teritorialã cuprinsã în afara intravilanului, delimitatã cadastral potrivit legii.

 

FOND FUNCIAR - totalitatea terenurilor de orice fel, indiferent de destinatie, de titlurile pe baza cãrora sunt detinute sau de domeniul public ori privat din care fac parte (fondul funciar al unui judet, al României, etc.).

 

GAJ - contract accesoriu, real, unilateral si indivizibil in temeiul caruia debitorul sau o terta persoana remite creditorului sau unui tert, un bun mobil, corporal sau incorporal, in vederea garantarii executarii unei obligatii.

 

IMOBIL - parcelã de teren cu sau fãrã constructii.

 

INTRAVILANUL unitãtii administrativ-teritoriale - partea din unitatea administrativ-teritorialã, legal delimitatã, destinatã construirii si habitatiei.

 

NUMEROTARE CADASTRALA - operatiunea prin care se atribuie, dupã anumite reguli, numere de ordine (numere cadastrale) corpurilor de proprietate si parcelelor din cadrul unei unitãti administrativ-teritoriale.

 

NUMEROTARE TOPOGRAFICA (în cadastru) - operatia prin care se atribuie numere de ordine punctelor caracteristice ale contururilor.

 

PARCELA - suprafata de teren situatã într-o unitate administrativ-teritorialã pe un amplasament bine stabilit , având o singurã categorie de folosintã si apartinând unui proprietar sau mai multor proprietari, în indiviziune. Din punct de vedere economic, o parcelã poate avea mai multe subdiviziuni fiscale. O subdiviziune fiscalã este o portiune a parcelei având aceeasi clasificare calitativã.

 

PUBLICITATE IMOBILIARA - sistem de înscriere în documente publice a corpurilor de proprietate împreunã cu drepturile imobiliare pe care le au proprietarii si posesorii asupra lor. Publicitatea imobiliarã se realizeazã prin cartea funciarã.

 

PARTIDA CADASTRALA - suma corpurilor de proprietate care apartin aceluiasi proprietar în cuprinsul unei unitãti administrativ-teritoriale (comunã, oras sau municipiu).

 

PLAN TOPOGRAFIC - reprezentare conventionalã, în plan, analogicã sau digitalã, a unei suprafete de teren, într-o proiectie cartograficã si într-un sistem de referintã. În România planul topografic se întocmeste în Sistemul de proiectie Stereografic 1970 si în Sistemul de referintã Marea Neagrã 1975.

 

PLAN CADASTRAL DE BAZA - plan tematic întocmit pentru nevoile cadastrului general, pe care sunt redate detaliat, pozitia si numerele cadastrale ale corpurilor de proprietate si parcelelor, categoriile de folosintã a terenurilor si constructiile permanente.

 

PLAN CADASTRAL DE ANSAMBLU - produs derivat obtinut prin generalizarea conþinutului planului cadastral de bazã. Se întocmeste, de regulã, pentru o unitate administrativ-teritoriale si contine reprezentarea hotarului, a limitelor intravilanelor si denumirile acestora, principalele detalii liniare, elemente de toponimie, denumirile teritoriilor administrative vecine.

 

PROPRIETAR - persoanã fizicã sau juridicã titularã în exclusivitate sau în indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus înscrierii.

 

POSESOR - persoanã fizicã sau juridicã care detine numai posesiunea si folosinta din dezmembrãmintele dreptului de proprietate.
- modalitate a executarii silite constand in indisponibilizarea sumelor de bani, titlurilor de valoare sau a altor bunuri mobile, incorporale, urmaribile datorate debitorului de catre un tert sau pe care acesta i le va datora in viitor in temeiul unor raporturi juridice existente.

 

PROMISIUNE DE CONTRACT - conventia prin care una din parti sau ambele parti se obliga sa incheie in viitor un anumit contract al carui continut esential este determinat in prezent.

 

PUBLICITATE IMOBILIARA - sistem de înscriere în documente publice a corpurilor de proprietate împreuna cu drepturile imobiliare pe care le au proprietarii si posesorii asupra lor. Publicitatea imobiliara se realizeaza prin cartea funciara.

 

PUNCTUL GEODEZIC (PG) - elementul din reteaua geodezicã materializat în teren, pozitionat prin coordonate în sistemele de referintã oficiale, inventariat dupã numãr/denumire si cu fisã de descriere.

 

REGISTRU CADASTRAL - documentul principal al cadastrului general, prin care se sistematizeazã datele cadastrale pentru evidentierea distinctã în cadrul unitãtii administrativ-teritoriale a situatiei corpurilor de proprietate si proprietarilor, precum si a situatiilor centralizatoare pe destinatii ale terenurilor, grupelor de proprietari, intravilan - extravilan, etc.

 

RETEA GEODEZICA (RG) - totalitatea punctelor determinate într-un sistem unitar de referintã, cuprinzând reteaua de triangulatie- trilateratie (RTT), pentru pozitionarea în plan si reteaua de nivelment si gravimetrie (RNG) pentru pozitionarea altimetricã.
Reteaua de triangulatie- trilateratie (RTT) este formatã din puncte situate pe o anumitã suprafatã , încadrate în retele geometrice compacte în care s-au efectuat determinãri astronomice si /sau directii azimutale, distante zenitale si lungimi de laturi, pe baza cãrora s-au calculat coordonatele punctelor în sistem unitar de referintã.

 

REZILIERE - termen ce desemneaza in mod generic desfacerea contractului sinalagmatic cu executare succesiva, producand efecte numai pentru viitor, iar nu si pentru trecut si care este motivata prin faptul neesecutarii necorespunzatoare a contractului de catre una din parti din cauze imputabile acesteia.

 

REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI desemneaza desfiintarea cu efect retroactiv a contractului sinalagmatic cu executare uno ictu, la cererea unei parti ca urmare a neexecutarii culpabile a prestatiei asumata de catre cealalta parte.

 

SECTOR CADASTRAL - diviziune tehnicã cadastralã a unitãtii administrativ-teritoriale, delimitatã de detalii liniare (cãi de comunicatie, ape, diguri, etc.), care nu suferã modificãri curente si care cuprinde mai multe bunuri imobile alipite.

 

SISTEMUL INFORMATIONAL AL CADASTRULUI - organizarea de baze de date grafice ssi alfanumerice de evidentã tehnicã, economicã si juridicã referitoare la corpurile de proprietate si la proprietarii acestora.

 

SCHITA CORPULUI DE PROPRIETATE - documentul grafic ce se întocmeste odatã cu completarea fisei corpului de proprietate, la o scarã convenabilã, pe care se înscriu datele de localizare si de identificare a corpului de proprietate, categoriile de folosintã a parcelelor, constructiile, precum si vecinãtãtile acestora.

 

SUBROGATIE - procedeu juridic presupunand substituirea creditorului dintrun raport juridic obligational de catre o alta persoana care platind acestuia (creditorului initial) datoria debitorului dobandaste calitatea de creditor al acelui debitor impreuna cu toate drepturile pe care le avea impotriva lui creditorul platit.

 

VICII ASCUNSE - desemneaza in mod generic defectele sau deficientele calitative ale bunului vandut, inchiriat, sau ale lucrarilor executate, care, existand in momentul predarii bunului nu au fost cunoscute de catre dobanditor si nici nu puteau fi descoperite de el prin mijloacele obisnuite de verificare sau receptie si care fac ca bunul sa nu poata fi intrebuintat conform destinatiei sale ori ii micsoreaza posibilitatile de intrebuintare in asa masura incat se poate presupune ca dobanditorul nar fi contractat sau nar fi consimtit sa plateasca pretul contractual stabilit daca lar fi cunoscut.

 

TESTAMENT - act juridic unilateral, solemn, esentialmente personal si revocabil prin care testatorul dispune, pentru cazul incetarii sale din viata de intreaga sa avere sau numai de o parte din aceasta.

Notiuni imobiliare

©NCI Media 2014
CAUTARE AVANSATA Adauga oferta ta!
Oferte memorate Autentificare